Ouders

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) is het advies- en instemmingorgaan van de Maasoever. De MR heeft als doel bij de school betrokken ouders en leerkrachten medezeggenschap te geven op het gevoerde beleid op school.

Tot de taken van de MR behoren het bevorderen van overleg en openheid in de school, tegengaan van discriminatie en informeren van de achterban.

De MR denkt mee over beleidsmatige schoolzaken, zoals beleidsplannen voor ICT, meerbegaafdheid of andere onderwijskundige onderwerpen. Daarnaast praat de MR mee over o.a. vakantieregeling, schooltijden, budget & huisvesting.
De MR is volgens de wet bevoegd alle schoolaangelegenheden te bespreken. Soms is er sprake van adviesrecht en soms van instemmingsrecht. De MR krijgt mondelinge en schriftelijke informatie van de directie. De MR is alleen bevoegd op zaken die op schoolniveau vastgesteld worden. Voor zaken die op RVKO niveau vastgesteld worden, is de GMR bevoegd.

De MR bestaat uit ouders en teamleden. Deze leden blijven 4 jaar lid van de MR. MR leden worden verkozen uit hun eigen achterban.

Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de MR. Bij deze vergaderingen is meestal een directielid aanwezig. De directie is aanwezig om de MR van informatie te voorzien en als vertegenwoordiger van het RVKO-bestuur.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en staan ook vermeld in de schoolkalender. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn op één van deze vergaderingen. Wij verzoeken u wel om uw komst van te voren bij een van de leden van de MR even aan te geven, in verband met zitruimte.

Van de MR-vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

De vastgestelde verslagen worden online gepubliceerd. Zo kunnen ouders en teamleden op de hoogte blijven van de besproken punten.

U kunt contact opnemen met de MR via MR-Maasoever@rvko.nl
Indien u de notulen van de MR-vergaderingen wilt lezen:

Archief (hier staan notulen van eerdere schooljaren)

Huidig schooljaar.
 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT